Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van de website van Cloud66 (hierna: ‘de website’) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden:

Aansprakelijkheid

Cloud66 stelt de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, maar kan volledige juistheid van de op haar website aangeboden informatie niet garanderen. Informatie kan naar aanleiding van gewijzigde inzichten en zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien of aangevuld. Cloud66 is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook, voortkomend uit het gebruik van (de informatie op) haar website of het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de website De informatie op deze website wordt vrijblijvend verstrekt en is niet bedoeld als een concreet aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Cloud66.

Koppeling naar websites van derden

Hyperlinks naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoeker van de website van Cloud66. Het verstrekken van dergelijke hyperlinks wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat Cloud66 de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten heeft geverifieerd of aanbeveelt. Cloud66 aanvaardt dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke websites.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, zoals beeld, tekst, vormgeving en logo’s, berusten bij Cloud66 en haar licentiegevers. Verveelvoudigen, openbaar maken, opslaan in een geautoriseerd gegevensbestand en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud66, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven.